Regionala folkhälsomål

 

Folkhälsopolitisk policy är en gemensam plattform för folkhälsoarbetet i Västra Götaland, med hälsofrämjande inriktning, framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna, den ideella sektorn och andra folkhälsoaktörer.

VISION VÄSTRA GÖTALAND – DET GODA LIVET innehåller fem fokusområden varav ett är En god hälsa. Detta fokusområde är tillsammans med det övergripande nationella folkhälsomålet med sina målområden utgångspunkt för de sex folkhälsoutmaningarna i Västra Götaland. Utmaningarna har tagits fram tillsammans med folkhälsoaktörer i regionen och de grundar sig på regionala och lokala förhållanden som påverkar människors livsvillkor. De sex utmaningarna är att skapa förutsättningar för:
• Jämlika och jämställda livsvillkor
• Trygga och goda uppväxtvillkor
• Livslångt lärande
• Ökat arbetsdeltagande
• Åldrande med livskvalitet
• Goda levnadsvanor

 

 
Länkar till regionalt och nationellt folkhälsoarbete

Sidan uppdaterades 2016-04-26

Synpunkter på sidan?