Detaljplaneändring för kvarter Adolfsberg

Den 5 juni 2018, § 160, beslutade kommunstyrelsen att godkänna samrådshandlingar för "Ändring av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Adolfsberg, del av kv. Pionen, del av Norra viken samt Adolfsbergsparken inom Åmåls stad" och undersökning om betydande miljöpåverkan, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 11 §.

 

Syftet med planändringen är att pröva möjligheten att bygga upp till 6 våningar inom två av de befintliga byggrätterna i kvarteret Adolfsberg. Övrig markanvändning och bestämmelser för området avses inte prövas inom ramen för planändringen.
Planen är förenlig med översiktsplanen.
Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

 

Samrådstiden är mellan 7 juni-27 juni 2018 och förslag till planändring med handlingar finns tillgängliga på följande platser:

  • Stadshuset i Åmål
  • Biblioteket i Åmål
  • På kommunens hemsida, www.amal.se/bo-arbete-och-miljo/plan-och-byggfragor/planering/detaljplaner/

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 27 juni 2018 till Åmåls kommun, Tillväxtenheten, Box 62, 662 22 Åmål eller fatima.ahl-sjoberg@amal.se.

För mer information kontakta planhandläggare Emma Johansson tfn 070-790 12 04 eller emma@sbkvarmland.se.

Dokument

Plankarta jpg (jpg 8,7 MB)
Planbeskrivning pdf (pdf 798 KB)
Undersökning pdf (pdf 234 KB)
Planbeskrivning gällande stadsplan pdf (pdf 1,1 MB)

Sidan uppdaterades 2018-06-07

Synpunkter på sidan?