Detaljplan för Åmål 4:17 m fl (Eurocash), Åmåls kommun


Åmåls kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Åmål 4:17 m fl (Eurocash). Planen är nu föremål för samråd och ska kungöras enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11§.

Syftet med planen är att möjliggöra för etablering av en butik för dagligvaror. I förslaget ingår en ändring av Östra Åsenvägens sträckning. Planen bedöms avvika från översiktsplanen varför detaljplanen tas fram genom så kallat utökat förfarande.

Kommunstyrelsen godkände 2016-11-30 § 307 samrådshandlingar för rubricerat detaljplan samt beslutade om samråd genom utökat förfarande enligt kap. 5 PBL 2010:900.

Under samrådstiden 2016-12-09 till 2017-01-06 finns handlingarna tillgängliga på:

- Biblioteket, Kulturhuset, Kungsgatan 20

Öppettider:
Mån.- Tors. kl.10 - 19
Fredag kl.10 - 17
Lördag kl.10 - 13

- Kommunens hemsida, www.amal.se/bo-arbete-och-miljo/plan-och-byggfragor/planering/detaljplaner/

Ett samrådsmöte kommer att hållas torsdagen den 15 december i stadshuset, KS-salen kl 18.00 och är öppet för närboende, fastighetsägare och intresserade.

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt och vara Tillväxtenheten, Box 62, 662 22 Åmål, tillhanda senast den 6 januari 2017.

Sidan uppdaterades 2016-12-09

Synpunkter på sidan?