Detaljplan för Åmål 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, Grimman 1 samt del av Åmål 4:1 (Eurocash Food AB)


Kommunstyrelsen godkände 2017-06-07 § 142 samrådsredogörelse och granskningshandlingar för rubricerad detaljplan samt beslutade att granskning ska ske enligt 5 kap PBL (2010:900).

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av en större livsmedelsbutik i norra delen av planområdet. I planförslaget ingår en ändring av Östra Åsenvägens sträckning, byggnadens tänkta placering har flyttats längre ifrån befintliga bostäder samt byggnadshöjden har sänkts. Planförslaget anses avvika från översiktsplanen.

Dokument

Illustrationskarta pdf (pdf 860 KB)
Planhandling pdf (pdf 1,7 MB)
Behovsbedömning pdf (pdf 36,4 MB)
Samrådsredogörelse pdf (pdf 595 KB)
Plankarta pdf (pdf 263 KB)
Granskningsutlåtande pdf (pdf 600 KB)

Sidan uppdaterades 2017-10-06

Synpunkter på sidan?