Översikts- och detaljplanering

 

planering_495px.jpg 

 

Här hittar du information om Åmål Kommuns översikts- och detaljplanering. Den fysiska samhällsplaneringen regleras i plan- och bygglagen (PBL) som gavs ut 2 maj 2011 och det är kommunen som ansvarar för planeringen av mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

 

 

 

KONTAKTINFORMATION

Planingenjör
Sofia Buhrgard
Planförfattare för detalj- och översiktsplanering och handläggare av planärenden under planprocessen.
Telefon 0532 - 170 65
E-post sofia.buhrgard@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2016-09-23

Synpunkter på sidan?