Översikts- och detaljplanering

 

planering_495px.jpg 

 

Här hittar du information om Åmål Kommuns översikts- och detaljplanering. Den fysiska samhällsplaneringen regleras i plan- och bygglagen (PBL) som gavs ut 2 maj 2011 och det är kommunen som ansvarar för planeringen av mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

 

 

 

KONTAKTINFORMATION

Bygglovsingenjör
Thomas Carlson
Bygglov, anmälningsärenden, planer och rådgivning.
Telefon: 0532-170 63
E-post: thomas.carlson
@amal.se

Planingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Detaljplaner och områdesbestämmelser.
Telefon: 0532-170 65
E-post: fatima.ahl-sjoberg@amal.se
Länkar

 

Sidan uppdaterades 2017-03-29

Synpunkter på sidan?