Åtgärder mot störande måsar - information till fastighetsägare


Under sommarmånaderna brukar klagomål avseende störande fiskmåsar strömma in till miljöenheten. I särskilda fall kan en avskjutning av fiskmåsar genomföras genom den skytt som miljöenheten anlitar. En avskjutning har dock endast en kortvarig effekt och ska användas med försiktighet i tätbebyggt område. Avskjutning bör heller inte, av djurskyddsskäl, genomföras då fiskmåsarna har ungar.

Betydligt effektivare metoder för att begränsa störningar från fiskmåsar kan fastighetsägaren själv utföra.

 

Förebyggande åtgärder som kan utföras av fastighetsägaren

  • Blockera lämpliga sittplatser med nät, vajrar, trådar m.m.
  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon
  • Uppsättning av roterande störande skyltar (störande reflexer/färger som effekt)
  • Utläggning av "klibbig" massa (så kallad "bird-repellent") avsedd för att hålla undan fåglar från speciella platser.
  • Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet.
  • Undvik att mata fåglar under vår/sommar/höst.

Andra åtgärder som kan utföras av fastighetsägaren

Enligt jaktförordningen (SFS 1987:905) får fastighetsägaren (jakträttshavaren) bedriva så kallad skyddsjakt* gentemot fiskmås året runt enligt följande:

  • I en anläggning för att förhindra skada eller annan olägenhet
  • På mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling
  • Om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet

*I begreppet skyddsjakt ingår förstörande av bon och ägg. Avskjutning får inte utföras utan tillstånd av polismyndigheten.

I jaktförordningen (bilaga 4, punkt 19) anges också följande:

  • Orsakas allvarlig skada eller olägenhet av att en fågel byggt bo i hus eller gård, får boet samt ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning.**

**Praxis saknas avseende tillämpningen av denna punkt. Fastighetsägaren får således själv avgöra om skadan eller olägenheten är så allvarlig att sådana åtgärder krävs.

Det kan ofta vara lämpligt att ta kontakt med en saneringsfirma för åtgärder enligt ovan.

Miljöenheten anser att man av djurskyddsskäl alltid bör undvika åtgärder som kan leda till att fiskmåsungar blir lämnade utan föräldrar.

Det finns således flera möjligheter för fastighetsägare att själva, eller genom ombud via t.ex. en saneringsfirma, agera för att förebygga eller åtgärda olägenheter från fiskmåsar. Dessa åtgärder kan naturligtvis även användas gentemot andra fågelarter som ibland upplevs som störande (t.ex. kajor och duvor). För ytterligare kontakt i frågan hänvisas till miljöenheten på tfn. 0532-17000.

Postadress: Bygg- och miljöenheten, box 62, 662 22 Åmål
Tel. 0532-17 000
e-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-01-17

Synpunkter på sidan?