Badvattenkvalitén kontrolleras regelbundet

 

När temperaturen stiger i sjö o på land börjar badsäsongen på allvar, dock finns det ju alltid några vinterbadare. Det är bara under sommaren som miljöenheten kontrollerar badvattnet stickprovsmässigt på de kommunala badplatser. Bland annat kontrolleras vattnets bakteriehalt, pH värde och vattentemperatur. Dessutom görs en bedömning av vattnets grumlighet och algförekomst.

Miljöenheten tar prover på badvatten vid de kommunala badplatserna under perioden 21 juni– 20 augusti.

Resultatet från badvattenproverna kan bli:

  • Tjänligt
  • Tjänligt med anmärkning
  • Otjänligt

Om vattnet inte är tjänligt tas ett omprov.

Resultaten från provtagningarna redovisas på Havs och Vatten myndighetens hemsida.

Frågor och svar

Måste kommunen ta prov på alla bad?
De bad som har minst 200 badande per dag registreras som EU-bad och måste följa Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2008:8 vilket innebär provtagning var fjortonde dag. Bad med upprepad god kvalitet kan få möjlighet att glesa ut provtagningen till var fjärde vecka. För övriga bad gäller att kommunen bestämmer vilken provtagningsfrekvens som är lämplig för respektive bad. Kvaliteten föregående somrar och antalet badande bör påverka frekvensen, Naturvårdsverket rekommenderar minst tre prov per säsong för att få en god uppfattning om vattenkvaliteten. Åmåls kommun tar prover vid följande badplatser: Örnäs, Nedre kalven, Edslan, Knarrbysjön, Furusjön och Tösse badplats.

Vilka mikrobiologiska parametrar analyseras?
Man analyserar tre gruppen av bakterier så kallade indikatorbakterier. De är inte sjukdomsframkallande i sig men anses vara ett bra mått på om det kan finnas sjukdomsframkallande bakterier i vattnet. Om det är mycket höga halter av indikatorbakterierna är risken större att det finns bakterier som man kan bli sjuk av om man sväljer mycket vatten. För insjöar gäller att koliforma bakterier och Escherichia coli (E. coli) ska analyseras. För Blå Flagg-bad, bad vid marina vatten och de bad som ligger i närheten av avloppsreningsverk med kemisk fällning samt i områden påverkade av cellulosa-, textil- eller livsmedelsindustri analyseras även fekala streptokocker (FS). Analys av fekala streptokocker sker alltid när misstanke finns om avloppspåverkan.

Var kan jag hitta information om alger och vem kan svara på frågor om algblomning?
Provtagaren brukar notera hur mycket alger det finns i vattnet och skriva in det på smittskyddsinstitutets ”webbadplatsen”. Analys av eventuella alggifter sker dock bara vid behov

Det förra provet var tjänligt med anmärkning och på kommunen säger de att det berodde på att det regnat mycket, vad menar de då?
När det regnar kraftigt överspolas marken och bakterier och annat följer med vattenmassorna ut i vattendrag. En beteshage kan då påverka en närliggande sjö. Fågelbajs på stranden eller bryggan kan spolas ut vid badplatsen. Vid ett kraftigt oväder kan sjöbotten röras upp och bakterier från botten kan komma upp i badvattnet. Det man kan tänka på är att se sig omkring vid platsen där man tänker bada. Om det finns beteshagar, gatubrunnar som kan bräddas, utlopp från avloppsreningsverk, jordbruk eller mycket fåglar som skräpar ner är det kanske en bra idé att vara försiktig med bad dagen efter ett kraftigt regnväder.

Vilka bad får Blå Flagg?
Blå Flagg är en internationell utmärkelse som i Sverige administreras av Håll Sverige Rent. Varje bad som vill ha en Blå Flagg måste ansöka om att få en sådan. Man måste ta prov varannan vecka hela säsongen och även notera något fler parametrar än för övriga bad t ex siktdjup och pH. Du hittar alla Blå Flagg-bad markerade med en flagga på ”Badplatsen” och även på www.hsr.se där det finns mer detaljerad information om vad det innebär att vara Blå Flagg-bad.

Kan man se på vattnet om det är otjänligt, blir det grumligare då?
Man kan inte se på vattnet att det är otjänligt, man måste ta ett vattenprov som analyseras på laboratorium för att få svaret på det. Men om ett vatten som brukar vara klart plötsligt är väldigt grumligt kan det bero på att ett oväder har rört upp material från sjöbotten eller att det är mycket alger i vattnet. Det kan naturligtvis vara så att det grumliga då innehåller bakterier eller giftiga alger. Det behöver dock inte alls vara så att ett vatten som är brunt är smutsigt, naturliga ämnen kan färga vattnet brunt och det är ändå mycket bra badvattenkvalitet. Du får titta på ”Badplatsen” eller kontakta kommunen för att få veta hur vattenkvaliteten är vid din badplats.

Är det farligt att bada när det är otjänligt?
Ett otjänligt prov innehåller höga halter av indikatorbakterier, dvs bakterier som är lätta att analysera, som är vanliga i avföring och som inte är sjukdomsframkallande i sig själva. De kan dock innebära att det även finns höga halter av andra bakterier som är sjukdomsframkallande.

Man kan jämföra det med ett trafikljus. Om det är grönt ljus är det mycket liten risk att det ska komma en bil och köra på dig i korsningen, däremot om det är rött ljus är sannolikheten mycket större att du krockar om du kör ut vid rött ljus. Det är dock inte säkert att det kommer en bil bara för att det är rött ljus. Det är samma sak med vattnet. Om du badar och sväljer vatten är det mycket liten sannolikhet att du blir sjuk när det är tjänligt. Om du badar i ett otjänligt vatten är det dock större risk att du får i dig bakterier som du kan bli sjuk av men det är inte säkert att du får det. Om de ansvariga på kommunen anser att det är olämpligt att bada kommer de att sätta upp skyltar där det avråds från bad.

Det ligger ett skum på ytan, vad beror det på?
Om en sjö innehåller mycket humusämnen kan vindar och vågor medföra att det bildas ett naturligt, ofarligt skum på ytan. Det kan annars bero på något utsläpp av kemikalier i vattnet. Om det luktar eller om det finns anledning att tro att det kommer från ett utsläpp, ska du kontakta Miljö och hälsoskyddskontoret.

Vad ska jag göra om min hund badat i en sjö med algblomning?
Låt inte hunden slicka pälsen, skölj pälsen om du kan och torka. Om hunden verkar påverkad, åk direkt till veterinär!

Vad betyder koliforma bakterier?
Koliforma bakterier är en bakteriegrupp som finns dels i avföring men även i naturliga nedbrytningsprocesser. Gruppen innehåller arter som kan tillväxa i miljön och höga halter av koliformer betyder därför inte alltid att det är en fekal påverkan på vattnet. Eschirichia coli ingår i de koliforma bakterierna men är ett bättre mått på fekal påverkan. Den finns i mycket stort antal i mänsklig och animal avföring. Tillväxt av E. coli sker mycket sällan men den är mer känslig för yttre påverkan än de bakterier som är sjukdomsframkallande vilket gör att den inte alltid speglar den verkliga risken för smitta.
Fekala streptokocker (FS) finns i mänsklig avföring ca 1 på 10 E coli. FS har en bättre överlevnad i framförallt saltvatten och är därför en bättre indikator i havsvatten än vad E coli är. De tillväxer inte i vatten men deras överlevnad stämmer bättre stämmer överens med olika sjukdomsframkallande organismers vilket gör den lämplig som indikator på risken för förekomst av sådana i vattnet. Fåglar kan ha ett mycket stort antal FS vilket kan förklara vissa prov där FS överskrider E. coli.

Hur ofta blir någon sjuk av att bada?
Det finns ingen svensk statistik på hur ofta människor blir sjuka efter att ha badat vid strandbad. Men man kan vara säker på att det inte alltid är vattnet som gör att man blir dålig i magen efter att ha varit en hel dag vid stranden. Matsäcken står ofta framme hela dagen och maten däri kan bli dålig i värmen, man kan utsättas för mycket sol vilket gör att man kan må illa. Sjukdomar smittar också lätt från människa till människa när man leker tätt på stranden. Barn är mer utsatta än vuxna då de badar mer aktivt, de sväljer mer vatten och badar i det grunda vattnet där det ofta är mer grumligt och sämre omsättning på vattnet. Barn leker tätt ihop och stoppar händerna i munnen oftare samtidigt som de är känsligare för infektioner. Var noga med hygienen även på stranden, använd avsedda toaletter, ha din matsäck kyld, släng sopor och blöjor direkt i soptunnor.
Sidan uppdaterades 2018-07-16

Synpunkter på sidan?