Hälsoskydd

 

Ett av Miljöenhetens arbetsområden är hälsoskyddsfrågor då en stor del av vår tid tillbringar vi inomhus, i bostaden, i skolan, på förskolan eller på jobbet. Vår hälsa påverkas mycket av den omgivande miljön vi vistas i och arbetet med hälsoskydd innebär alltså att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa och helt tillfälliga. Målet är att bostäder och offentliga lokaler där människor vistas ska ha en miljö som gör att människor mår bra.

Hälsoskydd kan exempelvis omfatta:

  • Tillsyn av inomhusmiljön i undervisningslokaler, bostäder, allmänna lokaler samt hygienlokaler t.ex. fotvård, solarier, badhus och frisörsalonger.
  • Undersöka och ge råd i frågor om radon, buller, badvattenkvalitét, tobak, smittskydd.
  • Handlägga tillstånd och anmälningar gällande t.ex. enskilda avlopp, hygienlokaler och undervisningslokaler.
  • Inspektion, information och handläggning av klagomål ingår också i miljökontorets verksamhet.


Våra uppgifter är i mångt och mycket reglerad genom lagstiftning. Den viktigaste lagstiftningen inom hälsoskyddet är miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.

Sidan uppdaterades 2016-09-12

Synpunkter på sidan?