Välkommen till Miljöenheten

 

Vi på miljöenheten arbetar för att förebygga miljö- och hälsoproblem och för att de problem som ändå uppstår ska minska eller undanröjas.

Detta gör vi bland annat genom att granska ansökningshandlingar och lämna tillstånd av olika slag. Vi arbetar också med tillsyn och rådgivning avseende bland annat miljö- och hälsoskydd, dricksvatten, avloppsanläggningar, livsmedelskontroll, kemikalietillsyn,  smittskydd och vissa naturvårdsfrågor. Vi handlägger även klagomål från exempelvis allmänheten inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Vi medverkar också i kommunens miljöstrategiska arbete. 


KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.
Läs mer om biltvätt under ”Miljöskydd”.


Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer avseende båtbottentvätt av fritidsbåtar

Spillvatten som uppstår vid båtbottentvätt innehåller föroreningar. Då dessa kan ha negativ påverkan på organismer i sjöar och vattendrag behöver spillvattnet renas innan det släpps åter till miljön. Båtbottentvätt ska därför ske på spolplatta försedd med grovrensränna ansluten till reningsanordning. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram riktlinjer för hur båtbottentvätt kan göras på ett miljöanpassat sätt.


Guide: Kasta mindre mat!

Här finns en guide som kan hjälpa dig att göra din köksdrift mer miljövänlig och lönsam.

Sidan uppdaterades 2018-05-11

Synpunkter på sidan?