webb_toppbild_ttos_495px.png

På de här sidorna kommer vi att informera om den pågående processen mot framtidens grundskola i Åmål, från förskoleklass till årskurs 6 (F-åk 6) i centralorten.

Nyheter och meddelanden

Publicerad 2017-04-11

Nulägesrapport mars/april 2017

Här kommer en nulägesrapport vad gäller det fortsatta arbetet kring Förskoleklass - årskurs 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten och förskolorna Nolby och Björken, Tösse skola och förskola och Kristinebergskolan.


Publicerad 2017-02-20

Extern konsulthjälp för fortsatt skolutredning

Extern konsulthjälp för fortsatt utredning, granskning och komplettering i skolfrågan

Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att anlita en extern konsult som ska granska och kompletterar befintliga underlag vad gäller följande alternativ:

1 ny grundskola, Förskoleklass – åk 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten.
a) Förskoleklass – åk 6 skola inklusive särskola och fritidshem
b) två skolor

- Förskoleklass – åk 3 skola inklusive fritidshem / Rösparksskolan

- Åk 4 – 6 skola inklusive särskola och fritidshem / Södra skolan

2 renovering/tillbyggnation av grundskola Förskoleklass – åk 6 inklusive fritidshem i Tösse.

3 renovering/tillbyggnation av grundskola åk 7 – 9 inklusive särskola.

4 förskolelokaler i centralorten.

5 förskolelokaler i Tösse.

Utgångspunkten är kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2016, KF § 248.


Vad gäller belysningsområden, underlag och resultat ska utredningen genomföras i enlighet med tjänsteskrivelsen. Huvudinriktningen på vidare arbete mot en grundskola i centralorten kvarstår (enligt fullmäktiges beslut den 30 november 2016) men även tidigare utredningsarbete som gjorts med inriktning på två skolor, det vill säga alternativet b) ovan, ska granskas och kompletteras av konsulten med hänvisning till de stora kostnader som är involverade.

När kommunens utredning av renovering av Rösparksskolan med eventuell komplettering för att klara upp till 800 elever (från 30 november 2016 KF § 248) är klar ska även denna granskas och kompletteras av konsulten enligt ovan.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade beslutet vid sammanträdet den 25 januari 2017. Beslutet fastställdes vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2017. Förslaget till kommunstyrelsens beslut lämnades av den politiska styrgruppen för skolans utveckling. Styrgruppen består av kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens presidium. En nämnds presidium består av ordförande samt 1:a och 2:a vice ordförande.


Publicerad 2016-12-01

Beslut i fullmäktigen om fortsatt utredning av en (1) skola

Efter en lång debatt beslutade kommunfullmäktige på onsdagskvällen 30 november 2016 att fortsätta utreda om det är möjligt att bygga en (1) skola i centralorten för f-klass- årskurs 6 i området vid Rösparksskolan. Beslutet innebar också att man ska utreda kostnader för renovering av andra skolor i kommunen som kan ha ett behov av investeringar.

Se hela sändningen från fullmäktige vi vår webb-tv


Publicerad 2016-11-04

Öppet möte om framtidens skola

Inför beslut om framtidens skola den 30 november bjuds alla intresserade, allmänhet och vårdnadshavare in till ett informationsmöte tisdag den 8 november kl 19.30 - 21.00 i aulan på Karlberg. Under mötet kommer modeller, skisser och underlag att presenteras.


Publicerad 2016-05-04

Inbjudan till möte om idrotthallar

Till alla idrottsföreningar med intresse av en ny idrottshall i Åmåls kommun

Med anledning av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om en (1) förskoleklass – årskurs 6 skola i centralorten bjuder barn- och utbildningsförvaltningen, teknik- och fritidsförvaltningen och Åkab in berörda och intresserade idrottsförening till ett dialogmöte om idrottshallar/gymnastiksalar i centralorten Åmåls kommun. Syftet med mötet är att ta fram underlag för fortsatt arbete med utformning av idrottshall/gymnastiksal i samverkan utifrån skolans och idrottsföreningarnas behov.Publicerad 2016-05-04

Inbjudan till föreläsning

Med anledning av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut kring En förskoleklass - åk 6 skola i centralorten samt behov av ombyggnation/renovering av Tösse skola bjuder barn- och utbildningsförvaltningen in till en föreläsning av Anna Törnqvist, arkitekt kring utformning av skollokaler med utgångspunkt i flexibla lokaler där ytan nyttjas optimalt med fokus på samverkan.

När: Onsdag 1 juni kl 18.30

Var: Aulan på Karlbergsgymnasiet

Välkomna

Barn- och utbildningsförvaltningen

 


Publicerad 2016-04-25

Arbetet med en förskoleklass - årskurs 6 skola i centralorten fortskrider enligt planering.

Under vecka 8 fördjupade sig personalen i Läroplan för grundskola, Lgr 11 kapitel 1 och 2 och tog fram de värdeord de ansåg vara viktigast. Värdeorden sammanställdes och utgjorde grund för arbete med utformning av lokaler den 9 mars då all personal träffades på Karlberg. Arbetet utgick från värdeorden samt de förutsättningar som gäller för utformning av lokalerna; samarbete och optimalt nyttjande av lokalyta.

Den 15 mars var ca 50 personer, såväl pedagoger som tjänstemän från övriga berörda förvaltningar och politiker, på studiebesök i Göteborg och besökte två skolor; Taubeskolan och Västerhedsskolan. En mycket uppskattad studieresa med många intryck och erfarenheter, vilka finns dokumenterade.

Den 20 april träffades styrgruppen för arbetet med en ny förskoleklass - årskurs 6 skola i centralorten och fick en information av Fyrbodals kommunalförbund om möjligheterna att bygga i trä. Ett intressant och givande föredrag med norska erfarenheter och kunskaper. Styrgruppen beslutade vid det tillfället att eventuellt ytterligare studiebesök anordnas utifrån behov/önskemål av verksamheten, det vill säga berörda pedagoger och övriga yrkeskategorier.

Tisdag 26 april kommer arkitekterna hit och får överlämning av allt material från såväl personalens möten/sammanställningar som vårdnadshavarnas, vilka träffades den 26 januari.

Parallellt med personalens arbete pågår ÅKAB:s arbete med att upphandla en partneringentreprenör enligt uppdrag från kommunfullmäktige. Det arbetet är nu inne i sitt slutskede.

När upphandlingen av partneringentreprenör är avslutad och arkitekterna har bearbetat allt material kommer de olika arbetsgrupperna; yrkesgrupper, politiker, vårdnadshavare m fl att kallas till fortsatta arbetsmöten.


KONTAKTINFORMATION

Förvaltningschef
Catrin Eriksson
Telefon: 0532-173 43
E-post: catrin.eriksson@amal.se

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon:
0532-173 61
E-post: jan.andersson@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Länkar till dokument

Kontaktuppgifter från mötet 10 februari pdf (pdf 829 KB)

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognos 1 pdf (pdf 1,9 MB)

 

Befolkningsprognos 2 pdf (pdf 1,9 MB)

Sidan uppdaterades 2017-03-10

Synpunkter på sidan?