Sekretess i förskolan

 

Alla som arbetar i förskolan har tystnadsplikt och handlingar kring barnet är sekretessbelagda.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet m.m.

Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet

1 §Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866).

 

 

 

KONTAKTINFORMATION

Förskolechef:
Barbro Ekman

Telefon: 0532-171 44
E-post: barbro.ekman@amal.se  

Förskolechef:
Carina Lavén

Telefon: 0532-171 33
E-post: carina.laven@amal.se


Specialpedagog:
Gunilla Lundell

Telefon: 0532-174 98
E-post: gunilla.lundell@amal.se

 

Placeringshandläggare:
Lisbeth Gustawsson

Telefon: 0532-171 13
E-post: lisbeth.gustawsson@amal.se

Besöksadress: Norrtull Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2016-01-11

Synpunkter på sidan?