Ledighetsansökan för elev


LEDIGHET enligt SKOLLAGEN 7 kap 18§
En elev i grundskolan, grundsärskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor eller den rektor delegerat beslutsrätt till beslutar om ledighet. Rektorns beslut kan ej överklagas.

Ledighetsansökan inlämnas till klassföreståndaren, som vid behov vidarebefordrar denna till rektor.
Klassföreståndare får bevilja högst tre dagar i följd och som mest fem dagar per läsår.

Extra ledighet i samband med längre lov beviljas endast i undantagsfall. Ledighet för resa beviljas endast, om det föreligger speciella skäl och om resan företas tillsammans med målsman.

Det åligger eleven, att med stöd av föräldrar, inhämta de kunskaper, som går förlorade i samband med frånvaro. Eleven tar även ansvar för sin frånvaro genom att be sin lärare om uppgifter.


Blankett för ledighetsansökan för elevpdf (pdf 31 KB)

Sidan uppdaterades 2018-02-26

Synpunkter på sidan?