Barn och utbildning

 

 

På våra hemsidor hittar du information om hur du kontaktar oss, vilka verksamheter vi bedriver och hur de styrs.
Vi vill gärna veta om du saknar information eller om du har synpunkter på den information som presenteras.

 

Läsårstider 2017


Se tider här >>

Nyheter och meddelanden

Publicerad 2017-08-21

Skolstart tisdag 22 augusti

Höstterminen i de kommunala skolorna startar tisdagen den 22 augusti. Klicka på länken för att se alla uppropstider.

Länk till uppropstider i kommunala skolor pdf (pdf 600 KB)

Publicerad 2017-08-14

Inbjudan till alla vårdnadshavare, invånare och övriga intresserade

Välkommen till informationsmöte den 5 september kl 18.30 i Karlbergsgymnasiets aula om framtidens skola f-klass till årskurs 6 i centralorten.

Då kommer konsultföretaget Sweco att presentera slutrapporten efter granskning av framtagna underlag med beräknade kostnader och samt analyser av nuvarande lokalers behov av ombyggnad och renovering av förskolor och grundskolor i Åmål.

Rapporten kommer under dagen den 5 september att presenteras för politiker och styrgruppen för skolans utveckling. Fortsatta dialogmöten med berörda politiker kring skolprocessen kommer att hållas vid senare tillfälle.

Bakgrund
Uppdraget till Sweco är att granska och komplettera befintliga underlag vad gäller grundskola inklusive förskoleklass samt kommunens förskolor. Uppdraget omfattar även en bedömning av förutsättningarna för en ombyggnation/renovering av befintlig byggnad på Rösparksskolan utifrån nuvarande status när det gäller miljö, konstruktion och energi, samt utifrån nuvarande myndighetskrav.

Metoder och beräkningar
Metoder och analyser till grund för rapporten har framförallt varit:

-Dokumentstudier av tidigare genomförda analyser, befolkningsprognoser m.m.
-Platsbesök (skolor och förskolor)
-Intervjuer och dialogmöten
-Ekonomiska beräkningar utifrån kommunens underlag
-Befolkningsprognos – barn/elevunderlag
-Trafiksituation utifrån genomförda trafikutredningar
-Underlag för Swecos kostnadsberäkningar
-Fördjupad analys - Rösparksskolan
-Ny grundskola F-3, samt 4-6 på Södra skolan i centralorten (inkl. särskola och fritidshem)
-Ny skola från Förskoleklass till årskurs 6 i centralorten
-Renovering/tillbyggnation av grundskola åk 7 – 9 inklusive särskola-Renovering/tillbyggnation av grundskola F- åk 6 inklusive fritidshem i Tösse
-Förskolelokaler i centralorten

Välkommen!


Publicerad 2016-09-02

Lärare bloggar om läslyftet

En av våra lärare på Karlbergsgymnasiet, Stefan Lennemyr, bloggar om läslyftet och ytterligare två av våra pedagoger i Åmåls kommun kommer att blogga om detta. Det är Ewa Wöhrer från grundskolan och Sandra Edvardsson från förskolan. Klicka på länken för att komma till bloggen.

Länk till bloggen


Publicerad 2016-08-26

Fakta om förskoleutredning

Barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten Förskola, har fått i uppdrag att undersöka om det är möjligt att bygga om Kristinebergs förskola och ge plats för ytterligare en avdelning. Undersökningen ska också ge svar på om det är möjligt att utvidga tomtområdet vid Kristinebergs förskola med intill-liggande mark och ge plats för moduler med två avdelningar. Modulerna har barn- och utbildningsnämnden beslutat att de ska köpas, inte hyras. Det beslutet gäller oavsett placering.


Kommunens fastighetsbolag Åkab genomför flera olika undersökningar av Kristinebergs förskola och markytan däromkring. Det Åkab bland annat tittar på är ventilation, lokalyta, markområdets beskaffenhet, var elkablar finns nedgrävda i området. Det innebär att många olika yrkeskategorier är inblandade och syns vid förskolan. Personal har fått och får information kontinuerligt om det pågående uppdraget. Eftersom Åkab äger och ansvarar för skötseln av Kristinebergs förskola sker även viss planerad renovering och underhåll under denna period samt hantering av akuta saker som händer med fastigheterna.

De pågående undersökningarna utgår från det beslut som är taget av barn- och utbildningsnämnden, vilket är att se över möjligheterna, inget annat. Resultatet av undersökningar kommer att presenteras för barn- och utbildningsnämnden den 29 september. Om undersökningarna visar att en ombyggnad är möjlig är det barn- och utbildningsnämnden som beslutar om och i så fall hur man vill gå vidare i processen vad gäller vidare uppdrag.

Om barn- och utbildningsnämnden den 29 september beslutar att gå vidare med arbetet kring Kristinebergs förskolas lokaler, tomtmark och det närliggande markområdet kommer berörda vårdnadshavare att bjudas in för att delta i det fortsatta arbetet kring utformning och framtagande av underlag inför beslut i barn- och utbildningsnämnden. Inför ett eventuellt politiskt beslut i barn- och utbildningsnämnden ska underlaget riskbedömas utifrån ett barn- och personalperspektiv samt MBL-förhandlas med berörda fackliga organisationer.


Carina Lavén, vik enhetschef Enheten Förskola


KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Rutiner för klagomål

Åmåls kommun strävar hela tiden efter att förbättra sin verksamhet. Därför är vi tacksamma för alla frågor/synpunkter som kan hjälpa oss i förbättringsarbetet. Här nedan finns mer information om hur du går tillväga och en blankett där du fyller i dina klagomål eller förbättringsförslag som rör Barn- och utbildningsförvaltningens olika verksamheter.

Info om hantering av klagomål pdf

Blankett för klagomål pdf

Sidan uppdaterades 2017-08-30

Synpunkter på sidan?